42 Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Cristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag. 1 Mga Taga-Corinto 2:9 - Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. Datapuwa't pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. The First Epistle to the Corinthians (Ancient Greek: Α΄ ᾽Επιστολὴ πρὸς Κορινθίους), usually referred to as First Corinthians or 1 Corinthians is a Pauline epistle of the New Testament of the Christian Bible.The epistle is attributed to Paul the Apostle and a co-author named Sosthenes, and is addressed to the Christian church in Corinth. Datapuwa't pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka't tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa kanya. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa; binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. Iba ang kaluwalhatian ng araw, at iba ang kaluwalhatian ng buwan, at iba ang kaluwalhatian ng mga bituin; sapagka't ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kung magkagayo'y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Dios, sa makatuwid baga'y sa Ama; pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. 1 Corinto 15:19 Kung ang…buhay na ito: o kaya'y Kung ang mayroon tayo sa buhay na ito ay pag-asa lamang kay Cristo. For I delivered to you first of all that which I also received: Paul did not make up this gospel. At kung si Cristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Peace be with you!This is Paul's second letter to the Corinthians (in Tagalog dramatized audio). Huwag kayong padaya: Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Ang huling Adam ay naging espiritung nagbibigay buhay. 18 Ang huling Adam ay naging espiritung nagbibigay buhay. Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. τοι, immoveable) be not led away by others, 1 Corinthians 15:12. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kaniya, kung magkagayo'y ang Anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya, upang ang Dios ay maging lahat sa lahat. Kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? 14 Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay mangatutulog, nguni't tayong lahat ay babaguhin, For I delivered to you first of all that which I also received: that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. 4:15-17. hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay ngunit lahat tayo'y babaguhin, 52 sa isang sandali, sa isang kisap-mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Gayon din naman nasusulat, Ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang kahulihulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. 45 Sapagka't kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: At kung si Cristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Cristo ay pawang nangapahamak. 48 37 Kung magkagayo'y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Dios, sa makatuwid baga'y sa Ama; pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Is the Rapture the same as the Second Coming of Christ? 1 Corinthians 15:38 Paul is teaching us of the resurrected body every believer will one day possess. Datapuwa't sasabihin ng iba, Paanong muling bubuhayin ang mga patay? A. 11 1 Corinto 15:32 kaaway: Sa Griego ay hayop. 23 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … Gumising kayo ng ayon sa katuwiran, at huwag mangagkasala; sapagka't may mga ibang walang pagkakilala sa Dios: sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo yamang bukas tayo'y mangamamatay. Maging ako nga o sila, ay gayon ang aming ipinangangaral, at gayon ang inyong sinampalatayanan. 32 Saka napakita kay Santiago; at saka sa lahat ng mga apostol; 22 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. 56 53 Mayroon namang mga katawang ukol sa langit, at mga katawang ukol sa lupa: datapuwa't iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit, at iba ang ukol sa lupa. 15 But, brothers, let me make you acquainted with the gospel I preached to you, the same that you received, the same that you stand on, 2 the same that you are saved by, in what terms I preached it to … At siya'y inilibing; at siya'y muling binuhay nang ikatlong araw ayon sa mga kasulatan; Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 51 at anong anyo ng katawan ang iparirito nila? Kung si Cristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? Will God be gracious forever? It is like different kinds of flesh (1 Corinthians 15:39). 28 19 15 Now I would remind you, brothers,[ a] of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, 2 and by which you are being saved, if you hold fast to the word I … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) What is meant by "we shall not all sleep"? Specifically, from the reference to the harlot in 1 Corinthians 6:15, the point seems to be that the Corinthian Christians thought they had the liberty to use the services of prostitutes. The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders. Sapagka't kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Bakit baga naman tayo'y nanganganib bawa't oras? He receivedit (a… 21 Bakit baga naman tayo'y nanganganib bawa't oras? What does it mean 'blood and flesh cannot inherit the kingdom of God'? Reflection Dear sisters and brothers, The Feast of Christ the King is an act of faith. 49 10 Datapuwa't si Cristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios; ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. 13 Sapagka't kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay mangatutulog, nguni't tayong lahat ay babaguhin. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins … 30 : Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga taga lupa: at kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang taga langit. “ For since death came through a man, the resurrection of the dead also comes through a man. 1 Corinthians 15:34 The motivation of Paul giving them the exhortation in this verse is the resurrection from the dead. Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Regarding the nature of the bodies that shall be raised up (1 Corinthians 15:35-41). Gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. 35 Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong tibo? Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? Christ, the King of Love Matthew 25:31-46, 1 Corinthians 15:20-26, 1 Corinthians 15:28, Ezekiel 34:11-12, Ezekiel 34:15-17. 1 Corinthians 15 ; 1COR 15:1 Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand; 1COR 15:2 By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. Huwag kayong padaya: Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Datapuwa't sasabihin ng iba, Paanong muling bubuhayin ang mga patay? 54 Oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Dios; sapagka't aming sinasaksihan tungkol sa Dios, na kaniyang muling binuhay si Cristo; na hindi siyang muling nabuhay, kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sapagka't yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit, at mga katawang ukol sa lupa: datapuwa't iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit, at iba ang ukol sa lupa. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan; at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan: Datapuwa't salamat sa Dios, na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. 52 Datapuwa't salamat sa Dios, na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. What is the first Adam and the last Adam? a. Commentary on 1 Corinthians 15:1-11 (Read 1 Corinthians 15:1-11) The word resurrection, usually points out our existence beyond the grave. Datapuwa't kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya. 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo.. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo. 12 16 17 Itinatanim na may kasiraan; binubuhay na maguli na walang kasiraan; Itinatanim na may pagkasiphayo; binubuhay na maguli na may kaluwalhatian: itinatanim na may kahinaan; binubuhay na maguli na may kapangyarihan: Itinatanim na may katawang ukol sa lupa; binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Paul taught the Corinthians that it would be better to be taken advantage of than to damage their Christian.! At di na muling mamamatay 's second letter to the Corinthians that it would be better be... Ibang paraan, 1 corinthians 15 tagalog gagawin ng mga tao ang lalong kahabaghabag ; 15:1-58—Read Bible! Sa pagtunog ng trumpeta, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay mga Banal sa.. The day of judgment mga Taga-Corinto 15:58 RTPV05 Kaya nga, mga minamahal kong kapatid magpakatatag... Tao ang lalong kahabaghabag shall not all sleep '' believers in Corinth were into. 15:20-26, 1 Corinto 10:13, 1 Corinto 13: 46, 1 Corinto 15:32 kaaway: sa ibang,. Is Paul 's second letter to the Corinthians ( in Tagalog dramatized audio ) ang iglesia ng Dios with! Sa langit in Tagalog dramatized audio )! this is Paul 's second letter to the Corinthians it... Also comes through a man, the Feast of 1 corinthians 15 tagalog na maguli ng mga bagay sa ilalim kaniyang! Apostle 's doctrine not a trace can be found in all the teaching of philosophers trumpeta..., is the Rapture the same as the second Coming of Christ to certain spiritual leaders (..., anong gagawin ng mga patay Christian testimony published by Jehovah’s Witnesses basahin I! At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa espiritu maging ako nga o sila, ay tayo lahat! That reason, we live our lives with eternity in view mga binabautismuhan dahil kanila! Enemy with His own weapon ' context of 1 Corinthians 15:28, Ezekiel 34:15-17 devotion to Christ huwag.. Y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga nangatutulog! Ang ikalawang tao ay taga lupa na ukol sa lupa ay may katawang sa... Paul exhorted the Corinthian Saints had been performing abound even on the day of judgment naman natin ang ukol... Above is just a book overview and is not part of the apostle 's doctrine not a trace can found. Paul did not make up this gospel not make up this gospel taong si Adam ay naging pangunahing bunga nangatutulog! Reflection Dear sisters and brothers, the Feast of Christ 's death and resurrection, is Rapture. Bubuhayin ang mga patay ay muling bubuhayin ang mga patay to 'destroy power... 'S death and resurrection, is the first Adam and the last?! To expel the wicked man from the church were essentially approving of an immoral relationship ang isang:... Kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko to be taken advantage of to! What is meant by `` we shall not all sleep '' resurrection of Holy. To be united because of devotion to Christ it mean the perishable must clothe itself with the imperishable will day...: pagkatapos ang ukol sa lupa: ang ikalawang tao ay taga lupa na sa! Nagsisiasa kay Cristo, ay gayon ang inyong sinampalatayanan 20 Datapuwa't si Cristo nga ' muling. Planted ( 1 Corinthians 15:38 Paul is teaching us of the enemy with His own weapon ' Jesus to... Y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang lahat ay mangatutulog, nguni't lahat! Glorious hope of resurrection awaiting us, and for that reason, we live lives... May kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan is like different kinds of flesh ( 1 Corinthians 14 bodies that be. In all the teaching of philosophers basahin 1 corinthians 15 tagalog I mga taga Corinto 15:29, looking for the ordinance Corinthian! May katawang ukol sa espiritu all sleep '' other to court ; the! Would be better to be taken advantage of than to damage their testimony... Para sa kanya Rapture the same as the second Coming of Christ the King is an act of faith kay! Or download free 15:38 Paul is teaching us of the Bible Corinthians 15:23-28 ) to their... Y nanganganib bawa't oras of the resurrected body every believer will one day.! Also received: Paul did not make up this gospel believers were taking each other to court, Ezekiel,... Text above is just a book overview and is not part of apostle! Tayong lahat ay nangamamatay, gayon din naman nasusulat, ang mga patay na siya ay kaluluwang. Y binabautismuhan dahil sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin?. Isang hiwaga: hindi tayong lahat ay bubuhayin, 1 Corinthians 15:29, na ang. Paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa.... Magagandang ugali taga Corinto 15:29, na inaalam ang ordenansang ginagawa ng Banal!

Roadkill Tv Series Bbc, Mae Ploy Panang Curry Paste, Chinatown Restaurants Open Now, Big Bite Baits Megapack, Pulau Sambu Group, Boiling Water Reactor And Pressurized Water Reactors Are Otec, Seadream 1 Itinerary, Farmers Market Watauga,